Font ตัวหนังสือยอดนิยมได้มาตรฐาน

May 30, 2017 admin 0

Font ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในเรื่องของการใช้งานสิ่งต่างๆ ในปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่เราจำเป็นต้องใช้ ฟ้อนต์ ต่างๆ เหล่านี้ในการสร้างสิ่งต่างๆ มากมาย ไมว่าจะเป็นการออกแบบเพื่อความสวยงามในการนำเสนองาน การทำรูปเล่มหนังสือ รายงานต่างๆ ฟ้อนต์ ถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวหนังสือต่างๆ ที่ออกมาดูมีคุณค่า มีความสวยงาม มีความเหมาะสมในตัวเอง ซึ่งลักษณะของแต่ละ ฟ้อนต์ ที่ถูกสร้างขึ้นมาก็จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งานของแต่ละบุคคลว่าต้องการเลือกใช้ Font ตัวไหนในการทำงานของตนเอง Font ตัวหนังสือที่ได้รับความนิยมสูงสุด Times New Roman […]